Seeds
Seeds by _ 
Music _ Shintaro Mieda Orquesta de la Esperanza(from 2nd album『FLOWERS』) 
AI Artist / Director _ Yuma Kishi 
3D CG Adviser _ Takuto Nio 
Planner / Producer _ Makoto Nagahisa 
Piano _ Shintaro Mieda 
Bandoneon _ Satoshi Kitamura 
Violin _ Atsushi Yoshida 
Violin _ Momoko Aida 
Viola _ Atsuki Yoshida 
Cello _ Yumi Shimazu 
Bass _ Toru Nishijima 
Percussion _ Yoichi Okabe 
Percussion _ Hitomi Aikawa 
Vocal _ Tomomi Oda
Back to Top